JOIN OUR MAILING LIST

Konstitusie

GRONDWET VAN DIE AFRIKAANSE HOËR SEUNSKOOL RUGBY-ONDERSTEUNERSKLUB

1. NAAM:

Die Afrikaanse Hoër Seunskool Rugbyondersteunersklub, hierin later genoem die "Klub" sal bekend staan as "KLUB 600" met embleem "AHS KLUB 600".

2. ADRES:

Die adres van die Klub is Klub 600, p/a Afrikaanse Hoër Seunskool, Posbus 14078, Hatfield, 0028.

3. HOOFKWARTIER:

Die hoofkwartier van die Klub sal wees die terrein van die Afrikaanse Hoër Seunskool, Lynnwoodweg 1, Pretoria.

4. DOELSTELLING:

Die Klub se hoof doelwit is om as die Rugby-ondersteunersklub van die Afrikaanse Hoër Seunskool rugby by die skool in die regte gees te vestig, bevorder en te kweek, onder beskerming van die Afrikaanse Hoër Seunskool op 'n manier wat tot eer strek van die hoogste rugby ideale van die skool en sy seuns.

Met die oog hierop het die Klub spesifiek ten doel om: -

4.1 Alle AHS rugbyondersteuners in hegte eenheid saam te snoer.

4.2 Met Afrikaanse Hoër Seunskool en organisasies van Afrikaanse Hoër Seunskool wat dieselfde doel nastreef saam te werk tot voordeel van die leerlinge van AHS

4.3 By wyse van toetree gelde, jaargelde, skenkings, heffings of op enige gepaste wyse, fondse te bekom en aan te wend vir die volgende doeleindes: -

4..3.1 Ter finansiële ondersteuning van enige behoeftige rugbyspeler sover betrekking het op onkostes en uitgawes wat aangegaan moet word ten aansien van betrokkenheid by Afrikaanse Hoër Seunskool se rugby program.

4.3.2 Om in die algemeen finansiële ondersteuning te verleen aan Afrikaanse Hoër Seunskool vir sover dit betrekking het op bevordering van rugby by die skool.

4.3.3 Om indien nodig strukture in plek te stel om bogemelde finansiële doelwitte te bereik vir die gerief en voordeel van sy lede en gaste wat ondermeer die volgende insluit: -

4.3.3.1 Om 'n sosiale ondersteunersklub daar te stel, te beheer en te administreer.

4.3.3.2 Om geselligheidsfunksies en sosiale byeenkomste te reël.

4.3.3.3 Om op 'n georganiseerde basis Affie rugby-ondersteuners as lede van Klub 600 se toegang tot en ondersteuning van rugby wedstryde waarby Afrikaanse Hoër Seunskool betrokke is te bewerkstellig.

4.3.3.4 Om deur Klub 600 'n groepsidentiteit vir alle rugby-ondersteuners van Afrikaanse Hoër Seunskool te vestig, uit te bou en uit te dra na buite tot voordeel van Afrikaanse Hoër Seunskool se rugby spanne.

4.3.3.5 Om op sosiale vlak te skakel met soortgelyke ondersteunersklubs van ander skole en daardeur dan rugby verbintenisse met daardie skole en hul ondersteuners te vestig, uit te brei en te versterk.

5. LIDMAATSKAP:

5.1 Lidmaatskap is nie beperk nie en alle persone hetsy manlik of vroulik van goeie karakter wie dit ten doel het om rugby by Afrikaanse Hoër Seunskool te ondersteun en te bevorder en bereidwillig is om hom of haar te vereenselwig met die doelstellings van Klub 600, mag lidmaatskap verkry.

5.2 Lidmaatskap is egter onderhewig aan goedkeuring deur die Komitee van die Klub en mag enige aansoek sonder opgawe van redes deur die Komitee afgewys word.

5.3 Aansoek om lidmaatskap geskied op die voorgekrewe vorm en teen betaling van die voorgeskrewe intreefooi wat van tyd tot tyd vasgestel mag word.

5.4 Indien 'n aansoek om lidmaatskap van die hand gewys word sal die intree fooi aan die aansoeker terug betaalbaar wees.

6. BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP:

Lidmaatskap word beëindig deur: -

6.1 Afsterwe.

6.2 Skriftelike kennisgewing aan die Komitee.

6.3 Outomaties, deur versuim om enige opeisbare bedrae aan die Klub te vereffen binne 1 (een) maand nadat hy/sy versoek is om sodanige skulde te vereffen deur die Komitee. Die Komitee kan egter sodanige lidmaatskap op aansoek herinstel.

6.4 Skorsing as lid deur die Komitee van die Klub ingevolge Artikel 9.1.1. hieronder.

7. LIDMAATSKAPGELDE:

7.1 Intree fooi:

By aansoek om lidmaatskap moet 'n intree fooi, soos van tyd tot tyd deur die Komitee bepaal, betaal word.

7.2 Jaargelde:

Jaargelde word jaarliks deur die Komitee bepaal en is deur lede betaalbaar binne 3 (drie) maande na aanvang van die nuwe skooljaar.

7.3 Heffings:

Die Komitee mag na goeddunke en indien geregverdig by geleentheid heffingsgelde vorder van lede vir befondsing van enige spesifieke projekte wat deur die lede van die Klub goedgekeur is.

Sodanige heffing sal egter slegs verhaalbaar wees indien dit gemagtig word op 'n algemene of buitengewone vergadering van lede by wyse van 'n meerderheidstem.

In so 'n geval sal aanwesigheid van 25% van lede benodig word om 'n kworum te vorm.

7.4 Aanspreeklikhede van lede:

Die aanspreeklikheid van 'n lid is beperk tot die bedrag wat hy aan die Klub verskuldig is.

8. BESTUUR:

8.1 Die Klub sal beheer en bestuur word deur 'n Komitee van 15 lede wat verkies sal op die Algemene Jaarvergadering van die Klub.

8.2 Die Komitee sal bestaan uit 15 lede wat as volg saamgestel is: -

8.2.1 Onder 14 Verteenwoordigers: 3 Lede

8.2.2 Onder 15 Verteenwoordigers: 2 Lede

8.2.3 Onder 16 Verteenwoordigers: 2 Lede

8.2.4 Oop spanne: 3 Lede

8.2.5 Affie Ondersteuners: 3 Lede

8.2.6 AHS Verteenwoordigers: 2 Lede

8.3 Die Voorsitter van die Komitee sal tydens die Algemene Jaarvergadering aangewys word terwyl die volgende Ampsdraer tydens die eerste vergadering van 'n nuwe Komitee uit eie geledere aangewys sal word: -

8.3.1 Ondervoorsitter,

8.3.2 Sekretaris,

8.3.3 Tesourier

8.4 Die Komitee sal onmiddelik na verkiesing sitting neem en sy werksaamhede voortsit..

8.5 Komiteelede tree jaarliks af en uittredende lede kan herhaangewys word.

8.6 Alle besluite van die Komitee sal by wyse van 'n meerderheidstem geskied. In die geval van 'n staking van stemming sal die Voorsitter 'n beslissende stem uitbring bykomstig tot sy gewone stem.

8.7 Sewe lede van die Komitee vorm 'n kworum by Komiteevergaderings.

8.8 Vergaderings van die Komitee word ten minste een maal per maand gehou.

8.9 Notules sal van alle vergadering gehou word en 'n afskrif daarvan sal aan die Hoof van AHS beskikbaar gestel word.

8.10 Indien enige lid van die Komitee sonder toestemming of redelike oorsaak vir drie agtereenvolgende vergaderings afwesig is sal hy sittingsreg op die Komitee verbeur.

8.11 Die Komitee is geregtig om vakatures wat bestaan op die Komitee aan te vul deur middel van koöptering uit stemgeregtigde lede van die Klub.

8.12 Die Komitee mag indien nodig by geleentheid addisionele komiteelede koöpteer om met spesifieke take behulpsaam te wees.

9. MAGTE EN PLIGTE VAN DIE KOMITEE:

9.1 Die Komitee is verantwoordelik vir die beleid, administrasie en algemene beheer van die Klub en is bevoeg om na goeddunke op te tree om die doelstellings ooreenkomstig hierdie grondwet na te streef en uit te voer en kan onder meer: -

9.1.1 enige lid na die mening van die Komitee hom aan wangedrag skuldig maak, of wie se lidmaatskap om welke rede ookal nie vir die gees van die Klub bevorderlik is nie, skors, hetsy tydelik of permanent;

9.1.2 verordeninge en huishoudelike reëls opstel, uitbou, wysig of herroep, mits sodanige reëls in die Klub vir inligting van die lede beskikbaar is;

9.1.3 die Komitee mag ten enige tyd sub-komitees aanstel vir enige spesifieke doel wat dit nodig ag en enige van sy eie funksies en bevoegdheid oordra soos hy goeddink;

9.1.4 in enige noodgeval wat dit noodsaaklik maak vir die Komitee om in belang van die Klub stappe te neem wat nie deur die Grondwet gedek is nie, volgends sy diskresie optree met dien verstande dat verslag insake die aard sodanige optrede aan lede gedoen word;

9.1.5 die ondertekening van dokumente en uitgawes reël;

9.1.6 enige vakatures wat binne sy geledere mag ontstaan vir die onverstreke tydperk deur koöptering aan te vul;

9.1.7 die Komitee sal die uitsluitelike reg en bevoegdheid besit om die Klub se kleure toe te ken;

9.1.8 benewens die mag van skorsing het die Komitee ook verdere magte om in gevalle van wangedrag 'n lid aan te spreek na goeddunke;

9.1.9 die Komitee het die mag om by funksies kleredrag voor te skryf en reëls ten aansien daarvan neer te lê;

9.1.10 die pligte, voordele en magte van die lede sal deur die Komitee vasgestel word:

9.1.11 om klubfondse te belê soos dit nodig geag word tot die beste voordeel van die Klub.

9.1.12 om geld vir en namens die Klub in te samel op voorwaardes soos wat die Komitee wenslik mag ag.

10. ALGEMENE JAARVERGADERING:

10.1 Die Algemene Jaavergadering sal die hoofgesag van die Klub wees en sal jaarliks gedurende Februarie gehou word op 'n datum en plek deur die Komitee bepaal.

10.2 Sodanige vergadering sal geskied met 30 dae skriftelike kennisgewing aan alle lede. Vir die doeleindes sal geag word dat 'n lid skriftelik kennis gekry het van die vergadering indien 'n skriftelike kennisgewing minstens 30 dae voor datum van beoogde vergadering aan sy laasbekende adres gepos is of per e-pos gestuur is.

10.3 By hierdie vergadering lê die Voorsitter 'n verslag voor van die werksaamhede van die vorige jaar asook die tersaaklike finansiële state vir die voorafgaande jaar opgestel ooreenkomstig die vereistes van die grondwet.

10.4 Die aanwysing en verkiesing van Komiteelede sal tydens hierdie vergadering plaasvind.

11. PROSEDURE BY ALGEMENE JAARVERGADERING:

11.1 Die Voorsitter (in sy afwesigheid die Ondervoorsitter), neem by elke vergadering van lede die Voorsitterskap waar.

11.2 By afwesigheid van die Voorsitter of Ondervoorsitter kies die aanwesige lede 'n Voorsitter uit eie geledere.

11.3 Die formaat van die Algemene Jaarvergadering sal as volg daaruit sien: -

11.3.1 Bespreking en bekragtiging van die notule van die vorige Algemene Jaarvergadering en van enige buitengewone vergaderings wat nie bekragtig is nie.

11.3.2 Voorlegging, oorweging en goedkeuring van die jaarverslag soos deur die voorsitter aangebied.

11.3.3 Voorlegging deur die Tesourier van die finansiële state vir die vorige jaar vir oorweging en indien nodig bekragtiging daarvan.

11.3.4 Bespreking van enige wysigings aan die Grondwet.

11.3.5 Bespreking van enige relevante en algemene sake wat behoorlik op die algemene sakelys geplaas is. Vir dié doeleindes sal 'n aangeleentheid onder die volgende omstandighede as agendapunt aanvaar word: -

11.3.5.1 Indien 'n Lid van die Klub kennis gee van 'n agendapunt aan die Voorsitter van die Komitee nie later as 14 dae voor die Jaarvergadering nie. 

11.3.5.2 Indien 'n agendapunt tydens die Algemene Jaarvergadering deur 'n Lid van die Klub voorgestel word en dit deur 'n meerderheid van lede van die Jaarvergadering gesekondeer word as 'n agendapunt.

11.3.6 Verkiesing van die Komitee.

11.3.7 Alle sake wat in die vergadering voorgelê word sal met die opsteek van hande beslis word of as twee lede dit aanvra of as die Voorsitter beslis sal die stemming per stembrief geskied word.

11.3.8 Tensy ander bepaal in die Grondwet sal alle sake met 'n gewone meerderheid van stemme beslis word.

11.3.9 In geval van staking van stemme sal die Voorsitter 'n beslissende stem uitbring byeenkomstig tot sy gewone stem.

11.3.10 Elke gewone lid het een stem en moet hy by die vergadering teenwoordig wees as hy sy stem wil uitbring.

11.3.11 Geen stem per volmag word toegelaat nie.

11.3.12 Geen lid op enige vergadering stemreg nie teensy alle gelde of ander bedrae deur u verskuldig vereffen is nie.

11.3.13 By 'n Algemene Jaarvergadering of Buitengewone Algemene Jaarvergadering sal die aanwesige lede 'n kworum vorm.

12. WYSIGING VAN DIE GRONDWET:

12.1 Hierdie Grondwet mag te enige tyd gewysig word by 'n Algemene Jaarvergadering of Buitengewone Algemene Jaarvergadering wat vir hierdie doel belê is.

12.2 In so 'n geval moet die kennisgewing van die vergadering die bewoording van die wysiging wat voorgestel word asook daardie gedeelte wat gewysig staan te word uitdruklik vermeld.

12.3 Die Grondwet kan slegs gewysig word deur 'n twee derde meerderheid van die stemgeregtigde lede wat teenwoordig is by die vergadering.

12.4 Enige wysigings van die Grondwet is onmiddelik van krag.

12.5 Enige saak waaroor daar geen of nie voldoende voorsiening in die Grondwet gemaak is nie, of enige twyfel oor die vertolking van die bepalings van die Grondwet word deur die Komitee beslis en geïnterpreteer in enige sodanige beslissing, interpretasie en besluit van die Komitee is bindend en finaal.

13. BUITENGEWONE VERGADERINGS:

13.1 Die Komitee kan 'n buitengewone vergadering van Lede belê.

13.2 Minstens 10 dae skriftelike kennis moet gegee word van die datum en plek van so 'n buitengewone vergadering met die vermelding van die sake wat oorweeg word.

13.3 Die bepalings van klousules 11.1; 11.2; 11.3.5; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; en 11.3.13 sal mutates mutandis van toepassing wees tydens 'n buitengewone vergadering.

14. ONTBINDING:

14.1 Die Klub kan ontbind deur 'n besluit geneem deur minstens twee derdes van die stemgeregtigde lede wat in eie persoon op 'n behoorlik gekonstitueerde vergadering van lede teenwoordig is en waarvan kennis gegee is ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet.

14.2 Ingeval daar 'n oorskot van fondse of bates sou wees na delging van die Klub se skulde sal gemelde oorskot hanteer word ooreenkomstig die besluit geneem en riglyne neergelê deur die teenswoordige lede by die ontbindingsvergadering.

15. REGSPERSOONLIKHEID:

15.1 Die klub is 'n Regspersoon met ewigdurende regsopvolging en kan in eie naam regte verkry en verpligtinge aangaan eisend en verwerend in dié regte optree.

15.2 Geregtelike stappe namens en ten behoewe van die Klub word deur die gemagtigde van die Komitee ingestel.

16. FINANSIES:

16.1 Die Klub is die wettige eienaar van al sy besittings en alle bates, gelde en inkomste uit welke bron ookal ontvang, word slelgs ooreenkomstig hierdie grondwet aangewend en geen deel daarvan word regstreeks of onregstreeks aan enige persoon as wins, dividend, bonus of andersins oorgedra nie.

16.2 Volledige rekeningboeke word gehou en jaarliks word inkomste en uitgawe rekeninge en 'n balanstaat opgestel.

16.3 Die boek moet jaarliks deur 'n Geoktrooieerde en Geregistreerde Rekenmeester geouditeer word wat 'n verslag daaroor moet indien.

16.4 Die boekjaar van die Klub strek van 1 Januarie tot 31 Desember van elke jaar.

16.5 Alle finansies word beheer deur die Afrikaanse Hoër Seunskool en sal by wyse van 'n kontra rekening deur die Afrikaanse Hoër Seunskool se boeke gekanaliseer word.

GETEKEN te PRETORIA op hierdie 23ste dag van MAART 1999.

-------------------------------------------- VOORSITTER KLUB 600

-------------------------------------------- SEKRETARIS KLUB 600

Terug Terug na bo